ما در آزمایشگاه ریتا

  • ترشحات مغزی خودمان را مدیریت و پردازش می‌کنیم، چاشنی خلاقیت به آن اضافه می‌کنیم تا به ایده تبدیل شود. ایده نهایی را مورد مشورت و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم، تا مشخص شود آیا فاکتورهای کاربرد پذیری و نوآوری در آن دیده می‌شود یا خیر. در صورت مثبت بودن به آزمایشگاه می‌آوریم تا پیاده سازی و توسعه داده شود.
  • ابزارها مورد نیاز در ریتا را طراحی، پیاده سازی و توسعه می دهیم.
  • پیرو جنبش متن باز هستیم و سعی می کنیم در پروژه های متن باز مشارکت داشته باشیم.
  • ...